Proiect de hotărăre  privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit;

Proiect de hotărăre  privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit;

 
 
 
 

 

ANUNŢ

Primăria orașului Târgu Ocna a publicat, conform procedurii de transparenţă decizională, Proiect de hotărăre  privind aprobarea taxei speciale de salubrizare aplicabilă pe raza administrativă a orasului Târgu Ocna, jud. Bacău, pentru utilizatorii casnici și a Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare, revizuit;

Paragraf descriptiv: Orașul Târgu Ocna, ca membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău și excepție în cadrul Sistemului integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău conform Documentului de poziție aprobat prin Hotărârea Consiliului local Târgu Ocna nr. 72 din 20.12.2010, cu modificarile ulterioare, gestionează serviciul de salubrizare cu doi operatori, astfel:

  • pentru componentele colectare și transport cu SC Compania de utilităţi publice Tirgu Ocna SA - operator local, licenţiat ANRSC, în baza Contractului de delegare prin atribuire directă, înregistrat cu nr. 11577 / 02.09.2022;
  • pentru componentele transfer, de sortare și de compostare, operate la depozitul din Oneşti, cu SC ECO SUD SA, operator desemnat la nivelul judeţului Bacău, urmare a procedurii de licitaţie derulate de ADIS Bacău, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău nr.1078/1087 din 16.04.2018.

Din taxa de salubrizare colectată de la utilizatorii casnici, autoritatea publică locală plătește operatorului local SC CUPT SA contravaloarea serviciilor de colectare si transport a deșeurilor și/sau a altor activități ale serviciului de salubrizare, conform prevederilor Contractului de delegare nr. 11577/2022 și transferă către ADIS sumele facturate de aceasta pentru  tratarea, transferul si eliminarea deseurilor colectate, care sunt achitate operatorului instalatiilor de deseuri ( SC ECO SUD SA).

Pentru acoperirea tuturor acestor costuri este necesară modificarea taxei de salubrizare aplicabilă utilizatorilor casnici, astfel cum rezultă din analiza și fișa de fundamentare intocmite de către compartimentele de resort.

Totodată, luând în considerare modificările legislației aplicabile, se impune si revizuirea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare.

   Proiectul de hotărâre și documentaţia aferentă le puteți accesa pe site-ul instituției : www.orasul-targuocna.ro.